Välkommen till oss!

(see this text in english below)

KiM (Kollektivhus i Malmö) är en ideell förening som arbetar för att fler ska kunna bo kollektivt i Malmö. Det kan handla om nybyggnation eller ombyggnad av befintliga hyresfastigheter eller industrilokaler.
Vi odlar kontakter med fastighetsägare, byggbolag, tjänstemän inom kommunen och andra aktörer på bostadsmarknaden.

ENG:
KiM (Collective housing Malmö) is a nonprofit organisation working towards more people being able to live in collective housing in Malmö. This can be about building houses for this purpose, or to remodel existing rental property or industrial premises.
We build connections with property owners, construction companies, officials in the municipality and other practitioners in the housing market.

Aktuellt är planerade bostäder Svenska Hus planerade bostäder på Sofielund, ETC Byggs  blivande trähus i Hyllie samt SundProjekt som bygger ett hus i Sege Park.

KiM fungerar som en paraplyorganisation och har inga regler för hur ett kollektivboende ska vara, det är upp till medlemmarna själva. När ett kollektivhus är på väg att bli klart bildas en särskild förening för det projektet. Och medlemmarna i den gruppen tar över förhandlingar med byggare/fastighetsägare.
Intresserade ställer sig i kö till de projekt som de vill vara med på och eventuell plats i kön avgörs av hur länge man varit medlem.
Kollektivhus betyder oftast att de boende har en egen lägenhet och att det i huset finns gemensamma utrymmen. Medlemmarna i KiM har olika bakgrund, intressen, ålder och kön.

De flesta av KiM:s medlemmar är intresserade av kooperativ hyresrätt, där de boende bildar en boförening som hyr av fastighetsägaren (blockhyra). Men även andra boendeformer kan vara aktuella, det beror på medlemmarna själva. Graden av eventuell självförvaltning och standard på boendet är en fråga för blivande parter – fastighetsägaren och den aktuella föreningen.
KiM bildades 2009 och samarbetade med MKB under åren 2009–2014. Samarbetet resulterade i Sofielunds kollektivhus (SOKO) i kvarteret Trevnaden som stod inflyttningsklart i december 2014.
Information om hur du blir medlem hittar du under: om oss/bli medlem!

 

ENG:
Kim works as an umbrella organization and has no rules about how the collective housing will be, this is up to the members themselves. When a collective housing is on the brink of being completed an association for this project is formed. The members of this group takes over the negotiations with the developer/property owner.
The people interested queues for the project they want to get involved in and any place in the queue is determined based on the length of your membership.

Most of KiM´s members are interested in cooperative tenancy, where the residents form a residents association which in turn rents from the property owners (block rent). Other types of housing can also be in question, depending on the members wishes. The degree of management from the residents and standars of the house will be a matter for the future partners- the property owner and the residents association.
Kim was founded in 2009 and worked together with MKB during 2009-2014. The collaboration resulted in Sofielunds collective housing (SOKO) in the Trevnaden block here in Malmö, the house was ready to move in to in 2014.
You can find information on how to become a member under: bli medlem/ become a member.

 

Annonser

Kommentarer inaktiverade.