Månadsarkiv: februari 2019

Studiecirkel, träff 7 den 5/3 kl 18.30

På tillfälle nr 7 av vår studiecirkel får vi lära oss om hur olika upplåtelseformer fungerar, vilka konsekvenser har de för oss som bor och sköter om våra bostäder? Även vad som menas med ekonomisk och teknisk förvaltning, och hur mycket av driften av huset vi kan sköta själv.
Mötet sker den 5/3 kl 18.30-20.30 i NBV:s lokaler på Ystadvägen 15 (mittemot ”ugglehuset” och in på gården mot myrorna fast till höger) Den närmsta busshållsplatsen är 2:ans hållplats Dalslandsgatan.
Det är helt ok att starta i studiecirkeln även om du inte kunnat komma på de tidigare träffarna!
Vi bjuder på fika. Välkomna!

Årsmöte

akihisa-hirata-collective-housing-33

Hej medlemmar och intresserade! Nu är det dags för årsmöte för KiM (Kollektivhus i Malmö).

KiM håller årsmöte söndag 17 mars 2019.

Tider och program, se nedan.

Plats: Soko, Sofielunds kollektivhus, Sofielundsvägen 71, Malmö

Årsmötet är ett ypperligt tillfälle att få reda på vad KiM gjort under det gångna året, få veta mer om de spännande projekt som är på gång samt att få möjlighet att påverka framtida arbete i KiM.

Vi kommer att tala om tre kollektivhusprojekt i Malmö – Hyllie, Rosengård och Sege Park.

Vi presenterar vår nuvarande och kommande studiecirkel där vi får lära oss en massa om hur vi får till fler kollektivhus och spånar kring hur vi vill bo gemensamt.

De som är intresserade av att se hur ett kollektivhus fungerar i praktiken är välkomna på rundvandring i Sofielunds Kollektivhus (SOKO) se programmet nedan (anmälan krävs).

Vi bjuder på fika!

OBS! Även icke medlemmar som är intresserade är välkomna.

Program

13.15 guidad visning av kollektivhuset Soko. Anmälan, se nedan.

14.00–16.00 årsmöte, se bif dagordning

Förutom det formella mötet kommer presentation att hållas av olika projekt som är på gång. Vi visar också en kort dokumentärfilm från kollektivet Färdknäppen i Stockholm inspelad 1997.

16.15 guidad visning av kollektivhuset Soko. Anmälan, se nedan.

 

OBS! Anmäl dig för guidad visning Soko till mail: ullabritt.swensson@gmail.com

 

Varmt välkomna!

Styrelsen

KiM

 

Årsmöte den 17 mars på Sofielunds Kollektivhus.

Föreningen Kollektivhus i Malmö (KiM) kallar alla medlemmar till årsmöte den

17 mars kl 14. Mötet äger rum på Sofielunds Kollektivhus på Sofielundsvägen 71 i Malmö.

 

Följande handlingar bifogas denna kallelse:

 1. Dagordning för årsmötet.
 2. Styrelsens Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för 2018.
 3. Styrelsens förslag till årsmötet.
 4. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019.

 

Föreningen Kollektivhus i Malmö

Styrelsen

——————————————————————————————————-

KIM, föreningen Kollektivhus i Malmö.

För.nr 802451-4567.                   Förslag till dagordning vid årsmötet 2019.

 

 1. Årsmötets öppnande.

 

 1. Fastställande av röstlängd för årsmötet.

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet, samt val av två personer

     som jämte ordförande ska justera dagens protokoll.

 

 1. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt.

 

 1. Fastställande av dagordning för årsmötet.

 

 1. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna året.

 

 1. Revisorernas berättelse över styrelsens verksamhet och förvaltning.

 

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 

 1. Fastställande av medlemsavgifter.

 

 1. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

 

 1. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

 

 1. Val av a) styrelse på 5-9 medlemmar.
 2.                 b) 2 revisorer.
 3.                 c) valberedning på 3 personer, varav en utses till ordförande.

 

 1. Årsmötet avslutas.

…………………………………………………………………………………………

Efter årsmötet visar vi en kortfilm från kollektivhuset Färdknäppen i Stockholm, och efter det blir det tillfälle för diskussion om filmen.

Vi får också besök av Tore Wizelius från kollektivhusföreningen HAMBO. Tore ska berätta om hur kollektivet arbetade från idé till inflyttning på två år.

 

Om det finns intresse kan vi också bjuda på en guidad rundtur i Sofielunds Kollektivhus före (13.15 – 13.30) eller efter årsmötet. Kontakta Ulla-Britt på ullabritt.swensson@gmail.com om du vill vara med på rundturen.

 

Föreningen Kollektivhus i Malmö,

styrelsen.

——————————————————————————————————-

KiM, Föreningen Kollektivhus i Malmö.

För.nr 802451-4567.                                    Verksamhetsberättelse 2018.

 

Styrelsen för KiM redovisar här sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018.

 

Styrelse

På KiM:s årsmöte den 11 februari 2018 valdes följande styrelse:

Pål Wikén (ordförande), Jan-Erik Bornlid (kassör), Isabel da Costa Alves (sekreterare), Lars-Göran Ahlström och Mats Landin.

 

Den 21 mars avled Mats Landin hastigt och oväntat. På styrelsens möte den 4 juni meddelade Pål Wikén att han på grund av sjukdom inte kunde delta fullt ut i styrelsen arbete.  

Styrelsen valde den 2 juli Lars-Göran Ahlström till ordförande, och beslöt adjungera Johanna Blomberg och Ulla-Britt Swensson till styrelsen tills vidare. Efter den 2 juli består styrelsen av:

Lars-Göran Ahlström (ordförande), Jan-Erik Bornlid (kassör), Isabel da Costa Alves (sekreterare), Pål Wikén, Johanna Blomberg och Ulla-Britt Swensson.

 

Den 29 oktober avlider Pål Wikén hastigt och oväntat.

 

Fastighetsgrupp

Fastighetsgruppen består efter årsmötet 2018 av Pål Wikén, Karin Andersson, Isabel da Costa Alves, Mio da Costa Alves och Lars-Göran Ahlström. Gruppen har under året haft kontakt med representanter för Malmö kommun och ett antal byggherre-organisationer, där vi diskuterat våra möjligheter att delta i olika kollektivhus-projekt.

 

Dessa kontakter har resulterat i tre konkreta projekt, där byggherrarna ETC Bygg, Rosengård Fastigheter AB och Sundprojekt visat intresse av att vara med i var sitt kollektivhusprojekt med KiM.

 

Revisorer

Till revisor utsåg årsmötet 2018 Eva Svegborn.

 

Valberedning

Till valberedning utsåg årsmötet 2018 Louise Arndt och Inger Assarsson. Styrelsen har under året haft flera överläggningar med valberedningen.

 

Firmatecknare

Till firmatecknare har styrelsen utsett Jan-Erik Bornlid och Isabel da Costa Alves, var och en för sig.

 

Medlemmar

Antalet betalande medlemmar den 31 december 2018 var 68. Det innebär en ökning med 10 medlemmar jämfört med föregående år (2017). Medlemsavgiften har under året varit 100 kr.

 

Inre verksamhet

Styrelsen har haft 14 protokollförda styrelsemöten under året.

 

Vi har erbjudit KiM:s medlemmar två olika studiecirklar, och den första har hunnit genomföra 4 träffar under året. Denna cirkel handlar om de två förslag till kollektivboende som ETC Bygg respektive Rosengård Fastigheter AB planerar bygga på Hyllie respektive Rosengård i Malmö. Under året har tillkommit ytterligare ett projekt med byggherreföretaget Sundprojekt på Sege Park.

 

Yttre verksamhet

Föreningen har haft två öppna möten för medlemmar och intresserade. På det första öppna mötet gästades vi av byggherrerepresentanterna Anna Viking och Hjalmar Falck. Mötet hölls på Sofielunds Kollektivhus. På det andra mötet kom Ulrika Egerö från Kollektivhus NU och berättade om sina erfarenheter av kollektivt boende. Det mötet hölls på NBV, Ystadvägen 15, vår nya kontakt på folkbildningssidan.

 

Föreningen har under året anslutit sig till Malmö Ideella (Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation). Som medlem i Malmö Ideella har alla våra medlemmar bland annat tillgång till deras föreningsutbildningar. Mer finns att läsa på www.mip.org.se. C

 

Föreningen har också anlitat NBV (Nykterhetsrörelsens Bildnings Verksamhet) i Malmö. Vi har under året använt NBVs lokaler till såväl studiecirkelverksamhet som andra möten.

 

I samband med studiecirklar och öppna möten har styrelsen införskaffat litteratur om kollektivhus och föreningsliv, och denna ”boklåda” har vi med oss på våra möten. De som så önskar kan då låna den litteratur de vill ha.

 

Ekonomi

Föreningens ekonomi framgår av den bifogade resultat- och balansräkningen.

 

Malmö i februari 2019.

KiM, Kollektivhus i Malmö, styrelsen.

 

Lars-Göran Ahlström                   Isabel da Costa Alves  Jan-Erik Bornlid

 

 

Johanna Blomberg                      Ulla-Britt Swensson

——————————————————————————————————–

Styrelsens förslag till KIMs årsmöte den 17 mars.

 

Förslag nr 1.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att styrelsen ska bestå av 7 personer.

 

Förslag nr 2.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att den nya styrelsen ska arbeta fram ett förslag till nya stadgar för föreningen, och att detta förslag ska läggas fram på nästkommande årsmöte.

 

Anledningen till detta är bland annat att vi anser att den nuvarande stadgan är otydlig på flera punkter. Som exempel kan nämnas att ordet ”medlemsmöte” inte är definierad, trots att det sägs vara föreningens högsta beslutande organ.

 

Kollektivhus i Malmö,

styrelsen.

——————————————————————————————————–

KiM, Föreningen Kollektivhus i Malmö.

För.nr 802451-4567.                                                Verksamhetsplan 2019.

 

Styrelsen för KiM redovisar här sitt förslag till verksamhetsplan för 2019.

 

Medlemmar

Antalet betalande medlemmar har under 2018 varit 68. Det innebär en ökning med 10 medlemmar jämfört med föregående år (2017).  Medlemsavgiften har varit 100 kr.

 

Det är styrelsens mening att KiM måste öka sitt medlemsantal avsevärt om vi ska nå vårt mål att bygga fler kollektivhus i Malmö. Fler aktiva medlemmar ger oss större möjlighet att påverka byggherrarna, byggherreorganisationerna och Malmö stad att bygga fler kollektivhus i Malmö. Vi kommer därför att vara aktiva i vårt utåtriktade arbete under 2019 i KiM och i de organisationer som vi är medlemmar i.

 

Inre verksamhet

Styrelsen kommer att sammanträda den tredje måndagen i varje månad under 2019, och vi kommer att fortsätta det påbörjade studiecirkelarbetet under 2019. Vi strävar efter att bilda ytterligare studiecirklar under året, och kan nu erbjuda alla våra medlemmar två olika studiecirklar. Den ena handlar om planering, projektering och produktion av våra kollektivhus, och den andra om kollektivhusboende och stadgarnas betydelse och funktion i en Kooperativ Hyresrättsförening.

 

Styrelsens fastighetsgrupp bestämmer själv sina sammanträdestider, och rapporterar fortlöpande om sin verksamhet till styrelse. Fastighetsgruppens arbete är viktigt i vår strävan att få fler och bättre kontakter med de byggherrar och byggherreorganisationer som arbetar i Malmö, och styrelsen kommer att ge gruppen det stöd den behöver.

 

KiM kommer att hålla sitt årsmöte söndagen den 17 mars, och kallelse kommer att översändas under februari månad.

 

Yttre verksamhet

Under året planerar vi i styrelsen att genomföra ett seminarium varje månad, eventuellt med undantag av juli och december. Programmen för dessa möten är ännu inte klart, men de kommer att handla om kollektivhusprojekt som intresserar våra medlemmar och sympatisörer. Det kan gälla aktuella planer på nya kollektivhus, erfarenheter från andra projekt i Sverige, studiebesök på befintliga kollektivhus med mera. Till dessa möten ska vi också kunna bjuda in intresserade, presumtiva medlemmar, för att öka antalet nya medlemmar i KiM.

 

Föreningen har under året anslutit sig till Malmö Ideella (Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation). Som medlem i Malmö Ideella har alla våra medlemmar bland annat tillgång till Malmö Ideellas föreningsutbildningar. Mer finns att läsa på www.mip.org.se.

Vi kommer att delta i flera av de utåtriktade möten som MiP arrangerar under året, bland annat föreningsmässan Open Your Eyes den 12 februari på Niagara

 

Föreningen har under 2018 använt sig av NBV, Nykterhetsrörelsens Bildnings Verksamhet, i Malmö. Vi har använt NBVs lokaler till såväl studiecirkelverksamhet som andra möten (deras lokaler finns på Ystadvägen 15), och vi kommer att använda oss av deras lokaler i fortsättningen även till utåtriktade aktiviteter på olika områden.

 

Vi kommer att använda vår hemsida (Kollektivhus i Malmö) flitigt under det kommande året, och vi vill gärna att alla ni medlemmar hjälper till med att göra sidan bättre och mer aktuell genom att kontakta den ansvarige eller någon av oss andra i styrelsen.

Vi kommer också att finnas på facebook som tidigare.

 

Ekonomi

Föreningens ekonomi framgår av den verksamhetsberättelse som bifogats årsmöteshandlingarna för 2018. Vi har inte redovisat någon detaljerad budget för 2019, eftersom vi inte har kommit så långt med de olika projekten i den kommande verksamheten. Vi ska dock arbeta för att använda vår ekonomi som under det gångna året, med att satsa framåt utan att slösa med våra gemensamma medel.

 

Malmö i februari 2019.

 

KiM, Kollektivhus i Malmö,

styrelsen.

 

Öppet medlemsmöte om Sege Park 21/2 kl 18.30

Sege+Park+2+150702
Välkomna till ett öppet medlemsmöte där vi talar om det nya spännande området Sege Park och om det kollektivhus som SundProjekt kommer bygga här.
 
Pernilla Andersson, Projektledare på Stadsutvecklingsavdelningen, inleder med information om området Sege Park. Området förtätas och får ett tillskott av nya byggnader samtidigt som en stor del av ursprungsbebyggelsen bevaras. Flera av de befintliga byggnaderna i området har höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden och den uppväxta parkmiljön ger förutsättningar för en god livsmiljö. Målsättning är att den nya bebyggelsen ska ska samspela med den befintliga kulturmiljön, men samtidigt signalera områdets förändring. Sege Park har en tydlig inriktning mot hållbar utveckling framförallt vad gäller energiproduktion och energieffektivisering.
Här hittar du mer info om Sege Park.
 
Sedan talar Gunnar Dahlström från SundProjekt om det hus de har tänkt bygga i Sege Park. De ska dels bygga om en befintlig gammal sjukhusbyggnad, dels nya huskroppar. I två av de nya huskropparna är det tänkt att ett våningsplan (förbundet med en taktäckt gång) ska bli ett kollektivhusplan. Det kommer bli 10 lägenheter med gemensamma utrymmen såsom kök, vardagsrum, altan och kanske växthus. Väldigt spännande! Vi tänker dra igång en studiecirkel med de som är intresserade av att bo i detta hus, som kan samarbeta med SundProjekt om utformning och tillslipande av huset.
Se mer om SundProjekt här.
 
Du som är intresserad av Sege Park eller SundProjekts kollektivhus är varmt välkommen på vårt möte. Det är ett ypperligt tillfälle att lära sig mer om vad som pågår i Malmö, hur ett modernt område med tankar kring delningsekonomi och gemenskap växer fram, och hur tankar går kring att bygga kollektivhus. Dessutom har vi tid att ställa frågor och diskutera.
 
Mötet sker den 21/2 kl 18.30 i NBV:s lokaler på Ystadvägen 15 (mittemot ”ugglehuset” och in på gården mot myrorna fast till höger) Den närmsta busshållsplatsen är 2:ans hållplats Dalslandsgatan.
 
Vi bjuder på fika. Välkomna!

Studiecirkel, träff 6 den 5/2 kl 18.30

På nästa studiecirkelsträff diskuterar vi ekonomi. Vi är nog många som är sugna på att bo kollektivt men känner att vi inte har så bra koll på den ekonomiska biten. Här får vi ett tillfälle att diskutera och lära oss mer!

Vi kommer tala om saker som: Vad kostar det att bygga, och vad kostar det att bo? Hur finansierar vi vårt bygge, vem är byggherre och vem är byggentreprenör? Vad gör Hyresgästföreningen, och hur fungerar Boplats Syd?

Mötet sker den 5:e februari i NBV:s lokaler på Ystadvägen 15 kl 18.30-20.30 (mittemot ”ugglehuset” och in på gården mot myrorna fast till höger) Den närmsta busshållsplatsen är 2:ans hållplats Dalslandsgatan.

Det är helt ok att starta i studiecirkeln även om du inte kunnat komma på de första träffarna!

Vi bjuder på fika. Välkomna!