Årsmöte

akihisa-hirata-collective-housing-33

Hej medlemmar och intresserade! Nu är det dags för årsmöte för KiM (Kollektivhus i Malmö).

KiM håller årsmöte söndag 17 mars 2019.

Tider och program, se nedan.

Plats: Soko, Sofielunds kollektivhus, Sofielundsvägen 71, Malmö

Årsmötet är ett ypperligt tillfälle att få reda på vad KiM gjort under det gångna året, få veta mer om de spännande projekt som är på gång samt att få möjlighet att påverka framtida arbete i KiM.

Vi kommer att tala om tre kollektivhusprojekt i Malmö – Hyllie, Rosengård och Sege Park.

Vi presenterar vår nuvarande och kommande studiecirkel där vi får lära oss en massa om hur vi får till fler kollektivhus och spånar kring hur vi vill bo gemensamt.

De som är intresserade av att se hur ett kollektivhus fungerar i praktiken är välkomna på rundvandring i Sofielunds Kollektivhus (SOKO) se programmet nedan (anmälan krävs).

Vi bjuder på fika!

OBS! Även icke medlemmar som är intresserade är välkomna.

Program

13.15 guidad visning av kollektivhuset Soko. Anmälan, se nedan.

14.00–16.00 årsmöte, se bif dagordning

Förutom det formella mötet kommer presentation att hållas av olika projekt som är på gång. Vi visar också en kort dokumentärfilm från kollektivet Färdknäppen i Stockholm inspelad 1997.

16.15 guidad visning av kollektivhuset Soko. Anmälan, se nedan.

 

OBS! Anmäl dig för guidad visning Soko till mail: ullabritt.swensson@gmail.com

 

Varmt välkomna!

Styrelsen

KiM

 

Årsmöte den 17 mars på Sofielunds Kollektivhus.

Föreningen Kollektivhus i Malmö (KiM) kallar alla medlemmar till årsmöte den

17 mars kl 14. Mötet äger rum på Sofielunds Kollektivhus på Sofielundsvägen 71 i Malmö.

 

Följande handlingar bifogas denna kallelse:

 1. Dagordning för årsmötet.
 2. Styrelsens Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för 2018.
 3. Styrelsens förslag till årsmötet.
 4. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019.

 

Föreningen Kollektivhus i Malmö

Styrelsen

——————————————————————————————————-

KIM, föreningen Kollektivhus i Malmö.

För.nr 802451-4567.                   Förslag till dagordning vid årsmötet 2019.

 

 1. Årsmötets öppnande.

 

 1. Fastställande av röstlängd för årsmötet.

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet, samt val av två personer

     som jämte ordförande ska justera dagens protokoll.

 

 1. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt.

 

 1. Fastställande av dagordning för årsmötet.

 

 1. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna året.

 

 1. Revisorernas berättelse över styrelsens verksamhet och förvaltning.

 

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 

 1. Fastställande av medlemsavgifter.

 

 1. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

 

 1. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

 

 1. Val av a) styrelse på 5-9 medlemmar.
 2.                 b) 2 revisorer.
 3.                 c) valberedning på 3 personer, varav en utses till ordförande.

 

 1. Årsmötet avslutas.

…………………………………………………………………………………………

Efter årsmötet visar vi en kortfilm från kollektivhuset Färdknäppen i Stockholm, och efter det blir det tillfälle för diskussion om filmen.

Vi får också besök av Tore Wizelius från kollektivhusföreningen HAMBO. Tore ska berätta om hur kollektivet arbetade från idé till inflyttning på två år.

 

Om det finns intresse kan vi också bjuda på en guidad rundtur i Sofielunds Kollektivhus före (13.15 – 13.30) eller efter årsmötet. Kontakta Ulla-Britt på ullabritt.swensson@gmail.com om du vill vara med på rundturen.

 

Föreningen Kollektivhus i Malmö,

styrelsen.

——————————————————————————————————-

KiM, Föreningen Kollektivhus i Malmö.

För.nr 802451-4567.                                    Verksamhetsberättelse 2018.

 

Styrelsen för KiM redovisar här sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018.

 

Styrelse

På KiM:s årsmöte den 11 februari 2018 valdes följande styrelse:

Pål Wikén (ordförande), Jan-Erik Bornlid (kassör), Isabel da Costa Alves (sekreterare), Lars-Göran Ahlström och Mats Landin.

 

Den 21 mars avled Mats Landin hastigt och oväntat. På styrelsens möte den 4 juni meddelade Pål Wikén att han på grund av sjukdom inte kunde delta fullt ut i styrelsen arbete.  

Styrelsen valde den 2 juli Lars-Göran Ahlström till ordförande, och beslöt adjungera Johanna Blomberg och Ulla-Britt Swensson till styrelsen tills vidare. Efter den 2 juli består styrelsen av:

Lars-Göran Ahlström (ordförande), Jan-Erik Bornlid (kassör), Isabel da Costa Alves (sekreterare), Pål Wikén, Johanna Blomberg och Ulla-Britt Swensson.

 

Den 29 oktober avlider Pål Wikén hastigt och oväntat.

 

Fastighetsgrupp

Fastighetsgruppen består efter årsmötet 2018 av Pål Wikén, Karin Andersson, Isabel da Costa Alves, Mio da Costa Alves och Lars-Göran Ahlström. Gruppen har under året haft kontakt med representanter för Malmö kommun och ett antal byggherre-organisationer, där vi diskuterat våra möjligheter att delta i olika kollektivhus-projekt.

 

Dessa kontakter har resulterat i tre konkreta projekt, där byggherrarna ETC Bygg, Rosengård Fastigheter AB och Sundprojekt visat intresse av att vara med i var sitt kollektivhusprojekt med KiM.

 

Revisorer

Till revisor utsåg årsmötet 2018 Eva Svegborn.

 

Valberedning

Till valberedning utsåg årsmötet 2018 Louise Arndt och Inger Assarsson. Styrelsen har under året haft flera överläggningar med valberedningen.

 

Firmatecknare

Till firmatecknare har styrelsen utsett Jan-Erik Bornlid och Isabel da Costa Alves, var och en för sig.

 

Medlemmar

Antalet betalande medlemmar den 31 december 2018 var 68. Det innebär en ökning med 10 medlemmar jämfört med föregående år (2017). Medlemsavgiften har under året varit 100 kr.

 

Inre verksamhet

Styrelsen har haft 14 protokollförda styrelsemöten under året.

 

Vi har erbjudit KiM:s medlemmar två olika studiecirklar, och den första har hunnit genomföra 4 träffar under året. Denna cirkel handlar om de två förslag till kollektivboende som ETC Bygg respektive Rosengård Fastigheter AB planerar bygga på Hyllie respektive Rosengård i Malmö. Under året har tillkommit ytterligare ett projekt med byggherreföretaget Sundprojekt på Sege Park.

 

Yttre verksamhet

Föreningen har haft två öppna möten för medlemmar och intresserade. På det första öppna mötet gästades vi av byggherrerepresentanterna Anna Viking och Hjalmar Falck. Mötet hölls på Sofielunds Kollektivhus. På det andra mötet kom Ulrika Egerö från Kollektivhus NU och berättade om sina erfarenheter av kollektivt boende. Det mötet hölls på NBV, Ystadvägen 15, vår nya kontakt på folkbildningssidan.

 

Föreningen har under året anslutit sig till Malmö Ideella (Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation). Som medlem i Malmö Ideella har alla våra medlemmar bland annat tillgång till deras föreningsutbildningar. Mer finns att läsa på www.mip.org.se. C

 

Föreningen har också anlitat NBV (Nykterhetsrörelsens Bildnings Verksamhet) i Malmö. Vi har under året använt NBVs lokaler till såväl studiecirkelverksamhet som andra möten.

 

I samband med studiecirklar och öppna möten har styrelsen införskaffat litteratur om kollektivhus och föreningsliv, och denna ”boklåda” har vi med oss på våra möten. De som så önskar kan då låna den litteratur de vill ha.

 

Ekonomi

Föreningens ekonomi framgår av den bifogade resultat- och balansräkningen.

 

Malmö i februari 2019.

KiM, Kollektivhus i Malmö, styrelsen.

 

Lars-Göran Ahlström                   Isabel da Costa Alves  Jan-Erik Bornlid

 

 

Johanna Blomberg                      Ulla-Britt Swensson

——————————————————————————————————–

Styrelsens förslag till KIMs årsmöte den 17 mars.

 

Förslag nr 1.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att styrelsen ska bestå av 7 personer.

 

Förslag nr 2.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att den nya styrelsen ska arbeta fram ett förslag till nya stadgar för föreningen, och att detta förslag ska läggas fram på nästkommande årsmöte.

 

Anledningen till detta är bland annat att vi anser att den nuvarande stadgan är otydlig på flera punkter. Som exempel kan nämnas att ordet ”medlemsmöte” inte är definierad, trots att det sägs vara föreningens högsta beslutande organ.

 

Kollektivhus i Malmö,

styrelsen.

——————————————————————————————————–

KiM, Föreningen Kollektivhus i Malmö.

För.nr 802451-4567.                                                Verksamhetsplan 2019.

 

Styrelsen för KiM redovisar här sitt förslag till verksamhetsplan för 2019.

 

Medlemmar

Antalet betalande medlemmar har under 2018 varit 68. Det innebär en ökning med 10 medlemmar jämfört med föregående år (2017).  Medlemsavgiften har varit 100 kr.

 

Det är styrelsens mening att KiM måste öka sitt medlemsantal avsevärt om vi ska nå vårt mål att bygga fler kollektivhus i Malmö. Fler aktiva medlemmar ger oss större möjlighet att påverka byggherrarna, byggherreorganisationerna och Malmö stad att bygga fler kollektivhus i Malmö. Vi kommer därför att vara aktiva i vårt utåtriktade arbete under 2019 i KiM och i de organisationer som vi är medlemmar i.

 

Inre verksamhet

Styrelsen kommer att sammanträda den tredje måndagen i varje månad under 2019, och vi kommer att fortsätta det påbörjade studiecirkelarbetet under 2019. Vi strävar efter att bilda ytterligare studiecirklar under året, och kan nu erbjuda alla våra medlemmar två olika studiecirklar. Den ena handlar om planering, projektering och produktion av våra kollektivhus, och den andra om kollektivhusboende och stadgarnas betydelse och funktion i en Kooperativ Hyresrättsförening.

 

Styrelsens fastighetsgrupp bestämmer själv sina sammanträdestider, och rapporterar fortlöpande om sin verksamhet till styrelse. Fastighetsgruppens arbete är viktigt i vår strävan att få fler och bättre kontakter med de byggherrar och byggherreorganisationer som arbetar i Malmö, och styrelsen kommer att ge gruppen det stöd den behöver.

 

KiM kommer att hålla sitt årsmöte söndagen den 17 mars, och kallelse kommer att översändas under februari månad.

 

Yttre verksamhet

Under året planerar vi i styrelsen att genomföra ett seminarium varje månad, eventuellt med undantag av juli och december. Programmen för dessa möten är ännu inte klart, men de kommer att handla om kollektivhusprojekt som intresserar våra medlemmar och sympatisörer. Det kan gälla aktuella planer på nya kollektivhus, erfarenheter från andra projekt i Sverige, studiebesök på befintliga kollektivhus med mera. Till dessa möten ska vi också kunna bjuda in intresserade, presumtiva medlemmar, för att öka antalet nya medlemmar i KiM.

 

Föreningen har under året anslutit sig till Malmö Ideella (Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation). Som medlem i Malmö Ideella har alla våra medlemmar bland annat tillgång till Malmö Ideellas föreningsutbildningar. Mer finns att läsa på www.mip.org.se.

Vi kommer att delta i flera av de utåtriktade möten som MiP arrangerar under året, bland annat föreningsmässan Open Your Eyes den 12 februari på Niagara

 

Föreningen har under 2018 använt sig av NBV, Nykterhetsrörelsens Bildnings Verksamhet, i Malmö. Vi har använt NBVs lokaler till såväl studiecirkelverksamhet som andra möten (deras lokaler finns på Ystadvägen 15), och vi kommer att använda oss av deras lokaler i fortsättningen även till utåtriktade aktiviteter på olika områden.

 

Vi kommer att använda vår hemsida (Kollektivhus i Malmö) flitigt under det kommande året, och vi vill gärna att alla ni medlemmar hjälper till med att göra sidan bättre och mer aktuell genom att kontakta den ansvarige eller någon av oss andra i styrelsen.

Vi kommer också att finnas på facebook som tidigare.

 

Ekonomi

Föreningens ekonomi framgår av den verksamhetsberättelse som bifogats årsmöteshandlingarna för 2018. Vi har inte redovisat någon detaljerad budget för 2019, eftersom vi inte har kommit så långt med de olika projekten i den kommande verksamheten. Vi ska dock arbeta för att använda vår ekonomi som under det gångna året, med att satsa framåt utan att slösa med våra gemensamma medel.

 

Malmö i februari 2019.

 

KiM, Kollektivhus i Malmö,

styrelsen.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s