Stadgar

Stadgar för föreningen Kollektivhus i Malmö

Ursprungligen antagna 19/10 2009,  reviderade vid årsmötet 10/3 2013.

§ 1 Föreningens namn är Kollektivhus i Malmö

§2 Föreningen har sitt säte i Malmö

§ 3 Föreningens ändamål är att skapa ett kollektivhus i Malmö.

§ 4 Föreningens värdegrund är: samarbetsgemenskap för att främja ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i boendet.

Föreningen vill åstadkomma detta genom

• att verka för allas lika värde

• att i alla lägen rörande vårt boende stimulera en diskussion inom föreningen så att värdegrunden förverkligas

• att stimulera de boende till ett ekologisk hållbart sätt att bo och leva

• att verka för ett öppet och inkluderande förhållningssätt så att det går att bo i huset med olika fysiska, sociala och ekonomiska förutsättningar och behov, och att sträva efter en blandad sammansättning av de boende

• att utveckla former för vår bogemenskap så att de boende vill delta – att vi strävar efter en gemenskap som ger utrymme för en varierad balans mellan kollektivt och privat, och som ger egenmakt och frihet under ansvar utifrån principen ”av var och en efter förmåga”

• att verka för och möjliggöra olika initiativ i enlighet med värdegrunden både inom huset och i samarbete med andra

Värdegrunden och metoderna för dess förverkligande ska fortlöpande utvecklas och fördjupas.

§5 Föreningens verksamhet består av att aktivt arbeta för ett kollektivhus i Malmö. Detta görs genom olika arbetsgrupper och kontakter med byggbolag och andra intressenter.

§6 Medlem är den som är 18 år eller äldre, betalar den årliga medlemsavgiften och ställer sig bakom kollektivhusidén och delar föreningens värdegrund. Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Kommande års avgift ska betalas senast 31/12. Medlemskapet upphör om avgiften inte betalats senast 31/1. Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet utom vid stadgeändring(ar) och beslut om föreningens upplösning.

§ 7 Lägenhetskö. Som medlem får man en plats i lägenhetskön till det hus som projekteras i norra Sofielund. Kön är uppdelad i två delar: en kö för dem som aktivt deltar i föreningens arbete, och en kö för passiva medlemmar. Aktivkön går före passivkön. I bägge köerna gäller medlemskapets längd som princip. Vid lika långt medlemskap gäller lottning. För detaljregler om lägenhetskön se bilaga till denna paragraf. Dessa köregler gäller bara tills alla lägenheter i det projekterade huset är fördelade. De medlemmar som eventuellt finns kvar i den nuvarande lägenhetskön har förtur när lägenheter blir lediga i huset.

§ 8 Medlemsmötet är det högsta beslutande organet. Mellan medlemsmötena beslutar styrelsen efter särskild delegation som antas av medlemsmötet.

§9 Styrelsen består av minst 5 och högst 9 ledamöter.

§10 Årsmötet hålls innan april månad. Kallelse ska vara alla medlemmar tillhanda senast två veckor innan mötet. Extra årsmöte kan beslutas av medlemsmöte.

§11 Årsmötet beslutar om medlemsavgiftens storlek.

§12 Verksamhets- och räkenskapsår följer kalenderåret.

§13 Årsmötet utser två revisorer.

§14 Ändring av stadgarna kan ske på årsmöten med två tredjedels (2/3) majoritet.

§15 Föreningen upplöses genom två tredjedels (2/3) majoritet på ett årsmöte

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s